Politica de confidentialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a:
  • beneficiarilor (primari şi secundari) ai serviciilor educaţionale oferite de Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa
  • vizitatorilor care accesează site-ul Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa – www.cntlr.ro

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („RGPD”). Toate persoanele nominalizate mai sus vor fi denumite în continuare “persoanele vizate”

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Prezenta Politică explică practicile Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, referitoare la aplicarea prevederilor RGPD, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate de către Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile RGPD.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa a desemnat pe prof. Adrian Doxan în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (RPD), având obligația de a asigura respectarea prevederilor RGPD în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către unitatea şcolară. Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Adrian Doxan E-mail: dpo.cntlr@gmail.com Telefon: 0723478225 Adresă de corespondență: Reşiţa, B-dul. A.I.Cuza nr. 7, cod 320120, România

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de RGPD, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4. Corecte și actualizate;

5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa va folosi informațiile pe care le furnizați exclusiv cu scopul de a-şi desfăşura activitatea curentă în conformitate cu prevederile cuprinse în: Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale regulamentele, metodologiile, instrucţiunile şi adresele Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) procedurile, adresele şi instrucţiunile Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin (ISJCS) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, a procedurilor şi regulamentelor interne. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea răspunde unor solicitări specifice din partea ISJCS, MEN, Primăria Municipiului Reşiţa, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa colaborează și/sau altor terți, în condiţiile legii.

Cu toate acestea, Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele RGPD a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa de a proceda în acest mod.

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa colaborează.

RETENȚIA DATELOR Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Alte obligații legale ale Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu RGPD în ceea ce privește datele personale pe care Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare;

2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

3. Dreptul la restricționarea prelucrării;

4. Dreptul la portabilitatea datelor;

5. Dreptul de opoziție;

6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele RGPD, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Colegiului Naţional „Traian Lalescu” ReşiţaColegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut care vor fi publicate pe site-ului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, în secţiunea dedicată acestui scop. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. Vă rugăm să nu utilizați site-ul Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări şi să semnalaţi, în scris, angajaţilor CNTLR şi DPO orice doleanţă privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.